ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν του Γραβεζάνδου (Μόσχα 1805)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ του εν χερσί συγγράματος
 Μεταφυσική, βιβλίο πρώτο
 Μέρος Α'. Περί του όντος.
1
2
 Κεφάλαιο Α΄. Περί του όντος εν γένει, και τίνες αι των πραγμάτων ουσίαι.
 Κεφάλαιο Β΄. Περί ουσιών και τρόπων. 
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί σχέσεων, ένθα και περί του μη όντος και του μηδενός. 
 Κεφάλαιον Δ΄. Περί του δυνατού, και του αδυνάτου. 
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί του αναγκαίου, και του ενδεχομένου.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί της των όντων διαμονής, και περί του χρόνου. 
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί ταυτότητος. 
 Κεφάλαιον Η΄. Περί αιτίας και αιτιατού. 
 Μέρος Β'. Περί της ανθρώπου ψυχής
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί νοήσεως εν γένει.
 Κεφάλαιον Ι΄. Περί ελευθερίας.
 Κεφάλαιον ΙΑ΄. Περί ειμαρμένης.
 Κεφάλαιον ΙΒ΄. Επίκρισις διαφόρων δοξασμάτων περί της ελευθερίας.
 Κεφάλαιον ΙΓ΄. Περί του αϋλου της ψυχής.
 Κεφάλαιον ΙΔ΄. Ότι η ψυχή ουκ έστιν αυτή η νόησις.
 Κεφάλαιον ΙΕ΄.Επίκρισις του ζητήματος, είπερ η ψυχή αδιαλείπτως νοεί.
 Κεφάλαιον ΙΣΤ΄. Περί του συνδέσμου της ψυχής μετά του σώματος, και των εκ τούτου εφεπομένων.
 Κεφάλαιον ΙΖ΄. Περί του τρόπου καθ' ον τω σώματι η ψυχή συνέζευκται.
 Κεφάλαιον ΙΗ΄. Παράθεσις των διαφόρων δοξασιών, των περί του μεταξύ ψυχής τε και σώματος συνδέσμου.
 Κεφάλαιον ΙΘ΄. Περί αρχής των ιδεών.
 Λογική, βιβλίο δεύτερο
 Μέρος Α'. Περί ιδεών και περί κρίσεων
 Μέρος Β'. Περί ποιητικών της απάτης
 Μέρος Γ'. Περί μεθόδου
 Παράρτημα περί της τέχνης του συλλογίζεσθαι
 Παροράματα

Μόσχα
1805