ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Λογική Βαϋμαϊστέρου (Βιέννη, 1795)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Αφιέρωση
 Υψηλότατε και Γαληνότατε Αυθέντα
 Τοις Εντευξομένοις Ταύτη τη , ως Πάντες Ομολογούσιν, Αρίστη Λογική Φριδερίκου Χριστιάνου του Βαϋμαϊστέρου
Σύλληψις των Κεφαλαίων των εν τη Φιλοσοφία Ταύτη τη Λογική Περιεχομένων
 Κεφ. Α'. Περί Φιλοσοφίας εν Γένει προπύλαιον
 Κεφ. Β'. Περί Μερών και Διαιρέσεως της Φιλοσοφίας
 Λογικής Θεωρητικής
 Λογικής Πρακτικής
 Πίναξ Των εξοχωτέρων πραγμάτων, ων οι αριθμοί τα παράγραφα δεικνύουσι

Βιέννη
1795